free poker money
//////

Archive for the ‘Nauka ,język i mowa’ Category

Atrakcyjne imprezy dla firm

Przygotowanie atrakcyjnej imprezy dla firm to duże wyzwanie, każdemu z organizatorów zależny na tym, aby goście czuli się dobrze na imprezie, a także długo po niej dobrze wspominali czas spędzony w towarzystwie. Impreza firmowa wpływa na pozytywne relacje  pomiędzy współpracownikami co skutkuje zwiększeniem skuteczności pracy i sukcesu firmy na rynku. Dlatego ważne są atrakcje na imprezy dla firm- ważne żeby nie były byle jakie. Organizator imprezy powinien postarać się aby były oryginalne i przyjazne dla czlonków zespołu. Niektórzy planujący takie imprezy kierują się zdecydowanie za daleko w kierunki unikatowości, tym samym tworzą nie zrozumiałą, a na pewno niewciągającą i fascynującą rozrywkę. Tymczasem każda impreza, także ta firmowa, powinna być  formą przyjemnego spędzania czasu w dobrym towarzystwie. Warto zatem porozmawiać ze swoimi pracownikami i stwierdzić, jaka jest ich definicja udanej zabawy. Oczywiście prawdą jest, że nie uda się zadowolić wszystkich, ale znalezienie jakiegoś kompromisowego rozwiązania na pewno okaże się dobrym podejściem. Zdecydowanie trudniej jest, gdy pracownicy są w różnym wieku. Wówczas najlepiej zaprosić wszystkich do restauracji czy baru i spędzić czas przy rozmowie.

BADANIE RELACJI

Badanie relacji między leksyką a gramatyką w matrycy słowa ozna­cza zajęcie się relacjami: między elementami formy w planie treści (for­mą treści leksykalnej i formą treści gramatycznej) oraz między obu planami w aspekcie omawianych elementów. Relacje między leksyką a gramatyką w psycholingwistycznych badaniach eksperymentalnych obserwowało się dotychczas głównie na materiale zdaniowym. Sądzimy, że ogólne prawidłowości tych relacji dadzą się przenieść na grunt matry­cy słownej. Z tego względu chcemy przedstawić kilka prac z tego za­kresu. M. Łuszczichina (1968) stwierdza w swojej pracy eksperymental­nej, że najmniejsza informacyjność gramatyczna charakteryzuje naj­mniej determinowane jednostki wypowiedzi językowej, tj. podmiot, orze­czenie i dopełnienie.

ZAUWAŻONE RODZAJE RELACJI

Jednostki te są równocześnie semantycznie najbar­dziej informacyjne. Autorka postuluje traktować te dwa rodzaje infor- macyjności (semantyczną i gramatyczną) jako przejawiające się w dwóch przeciwstawnych planach, pozwalających na dalszy, bardziej już szczegó­łowy podział.Zauważone eksperymentalnie przez I. M. Łuszczichinę rodzaje infor­macji w zdaniu możemy odnieść do rodzajów informacji w matrycy sło­wa, opisując je w kategoriach formy planu treści. Możemy też przyjąć, że im większe uwikłanie wyrazu w zależnościach syntaktycznych, im więk­sza determinacja systemowa, tym większą wartość ma informacja gra­matyczna w matrycy. Pojęcie wielości wartości ma sens jedynie w ana­lizie ustrukturalizowanej i zlinearyzowanej wypowiedzi językowej, nie zaś w izolowanych jednostkowych wyrazach.

ANALIZA MATRYCY

Analiza ich matrycy poz­wala jedynie mówić o istnieniu obydwu rodzajów informacji, dostrzec ich różnice, choć bez wartościowania, które urealnia się dopiero w wy­powiedzi składniowej. Omawiane dwa rodzaje informacji ujawniły się w badaniach prowadzonych przez F. Newcombe i J. C. Marshalla (1967), w których autorzy obserwowali bezpośrednie powtarzanie zdań przez ludzi z jednostronnym uszkodzeniem mózgowym. Werbalny materiał eksperymentalny zróżnicowany został ze względu na udział zawartości semantycznej (leksykalnej) i syntaktycznej. Grupę kontrolną stanowili chorzy z prawostronnym uszkodzeniem mózgu. Otrzymane wyniki cha­rakteryzowały grupę z lewostronnym uszkodzeniem mózgu jako tę, w której wyraźnie ujawnił się deficyt poprawnych powtórzeń zdanio­wych, szczególnie ze zredukowaną zawartością semantyczną.

DOSTRZEGANIE WARTOŚCI GRAMATYCZNEJ

Dostrzega­nie wartości gramatycznej w strukturze zdaniowej zależy nie tylko od samej struktury zdaniowej (mniejsza lub większa złożoność systemowa) nie od czystej leksykalności elementów przeciwstawianej gramatycz- ności, ale również od rodzaju doświadczenia umożliwiającego interpre­tację zdania. W badaniach eksperymentalnych z dziećmi klas V – VIII młodymi robotnikami niewykwalifikowanymi i studentami (por. W. Tło­kiński, 1976) analizowano zdanie: „Z apetytem zjadłem śniadanie w ma­łym pokoju nie spiesząc się, gdy przeczytałem gazetę, by ostatecznie upewnić się o godzinie otwarcia wystawy”, ściślej zaś mówiąc następstwo czynności jedzenia i czytania gazety. Kolejność powierzchniowa elemen­tów zdania wyznaczyła tu inny schemat następstwa czasowego, niż to jest w rzeczywistości.

NASTĘPSTWO CZASOWE

Mamy więc tu strukturę z przestawieniem relacji następstwa czasowego. O właściwej kolejności czynności informuje nas w płaszczyźnie językowej prezentowanego zdania zaimkowy wykładnik relacji .,gdy”. Różne jego spostrzeganie, jak również ciążące schematy recepcji linearnej u osób badanych tworzą siatkę rozmaitych reakcji, dających się opisać ze stanowiska takich psycholingwistycznych narzędzi pomiaru, jak udział doświadczenia życiowego i językowego. W badaniach uzyskano następujące rezultaty:Na 300 posiadanych protokołów zarejestrowano 65 poprawnych reakcji rozumienia zdania z konwersem relacji następstwa czasowego.

W DECYZJACH I RELACJACH

W decyzjach (argumentacjach) przeważa doświadczenie językowe (choć i błędne) nad życiowym.W reakcjach niepoprawnych zwraca uwagę wysoki stopień błęd­nego korzystania z doświadczenia językowego.Wydłużenie czasu dla dokonania powtórnych operacji myślowych nie optymalizuje pracy kodów, szczególnie analitycznego, w danym zda­niu. ,Optymalizacja pracy kodu analitycznego ściśle związana jest ze wzrostem doświadczenia językowego, co zwrotnie korzystnie odbija się na jakości doświadczenia życiowego (dzięki hierarchizacji jego treści).Rozumienie konstrukcji z konwersem relacji następstwa czasowe­go w widoczny sposób nie różnicuje grup badanych: studenci zaledwie o   10% lepiej reagowali w stosunku do robotników (por. studenci 36%, robotnicy 25%, dzieci klas V — 8%, klas VI — 12%, klas VII — 8% klas VIII — 28%).

Bookmarks