free poker money

OSTATNI Z PODSYSTEMÓW

Nośnikami, na których wyniki można prezentować w postaci znaków ” alfabetu, -rysunków lub wykresów, są papier (tabulogram), ekran monitora i mikrofilm. Na papierze dane wy­nikowe są zapisywane przez urządzenie drukujące-(drukarki, dalekopisy, elektryczne maszyny  do pisania) lub rysujące (pisaki X-Y). Czytelną informację wynikową można ponadto uzyskać na ekranie monitora (infor­macja chwilowa)  lub mikrofilmie przez zastosowanie mikrofilmowego urządzenia wyjściowego.Ostatni z podsystemów struktury technicznej zestawu komputerowego obejmuje środki transmisji danych. Urządzenia tej grupy realizują techniczną obsługę procesu przesyłania danych i stosowane są jedynie w zdalnych systemach komputerowych. Niektóre,z tych urządzeń przedstawione zostaną przy okazji prezentowania problematyki sieci komputerowych.

POŚREDNIA METODA WPROWADZANIA DANYCH

Pośrednia metoda wyprowadzania danych , umożliwia otrzymywanie wyników.przetwarzania . na . maszynowych, nośnikach, informacji. nieczy­telnych bezpośrednio dla człowieka, tzn. taśmach i kartach dziurkowanych oraz taśmach magnetycznych. Dane wynikowe,są zapisywane.na wymie­nionych nośnikach, odpowiednio przez dziurkarki taśm.i kart papierowych oraz jednostki.. pamięci taśmowych.  Pośrednią metodę wyprowadzania danych stosuje się w sytuacjach,;gdy wyniki,.przetwarzania stanowić będą . dane i wejściowe w następnym . cyklu przetwarzania lub w. celu oszczędności czasu’ pracy/systemu. komputerowego, przez drukowanie wy­ników poza systemem (np. konwersją taśma,magnetyczna—tabulogram).- Metoda bezpośrednia polega na wyprowadzaniu danych na.nośnik.infor­macji czytelny,, dla .człowieka.

METODA NATYCHMIASTOWA

Metodą natychmiastowa., wprowadzania, danych zdobywa obecnie powszechne prawo, obywatelstwa, w/związku z coraz szerszym stosowaniem monitorów ekranowych,, umożliwiających dialog człowieka. z komputerem, a także poszerzaniem zakresu zastosowań informatyki w sterowaniu pro­cesami technologicznymi i’ korzystaniem wszelkiego rodzaju automa­tycznych rejestratorów danych.Następnym podsystemem struktury technicznej zestawu komputerowego są urządzenia wyprowadzania danych, maków przetwarzania dańyćh w formie i postaci wymaganej przez użytkow­nika systemu. W zależności od zastosowanych środków, tj. hoaiików informacji wyjściowej, oraz związanych z nimi urządzeń,^kozina.wyróżnić dwie metody wyprowadzania danych:   metodę pośrednią,metodę bezpośrednią.

METODY I TECHNIKI

Spośród, metod i, technik, gromadzenia danych najbardziej rozpowszechniona w kraju jest metoda pośrednia, oparta na technice, kart dziurko­wanych. , Należy jednak zwrócić uwagę jna silną tradrację..praechozema na bardziej efektywną technikę’taśm magnetycznych, związaną z wyko­rzystaniem rejestratorów,, klawiaturowych.Krajowym reprezentantem urządzeń,tej klasy. jest wielo stanowiskowy:rejestrator, danych na taśmie magnetycznej —ERA.9150.Metoda bezpośrednia nie. jest w kraju praktycznie stosowana ze,wzg ę-, du na niedostępność kosztownycłi urządzeń odczytujących. Efektywne stosowanie urządzeń automatycznego odczytu gwarantowane jest w za­stosowaniach charakteryzujących się! <Jużą, liczbą danych wejściowych zarejestrowanych na jednorodnych dokumentach’ (np. operacje na czekach bankowych).

METODA BEZPOŚREDNIA

Metoda bezpośrednia gromadzenia danych polega na rejestrowaniu danych źródłowych na dokumentach czytelnych zarówno dla człowieka, jak i dla wyspecjalizowanych urządzeń, umożliwiających automatyczny odczyt danych. Odczyt znaków jest realizowany za pomocą technik ma­gnetycznych lub optycznych, a specjalnie przygotowane i wypełniane dokumenty pełnią rolę zarówno dokumentu źródłowego, jak i maszyno­wego nośnika informacji. Urządzeniami odczytującymi są czytniki znaków optycznych lub czytniki znaków magnetycznych.  Metoda natychmiastowa umożliwia rejestrację danych bezpośrednio w pamięci operacyjnej komputera. Dane przesyłane są do komputera w formie sygnałów elektrycznych z pominięciem jakichkolwiek wyżej wy­mienionych nośników.

ŚRODKI PRZYGOTOWANIA I WPROWADZENIA DANYCH

Środki przygotowania i wprowadzania danych mają  na celu zgrupo­wanie, danych w I pamięci operacyjnej lub ;w pamięciach zewnętrznych komputera w postaci gotowej do przetwarzania. Środki te umożliwiają tzw. gromadzenie danychtj^ ich ewidencję, wstępnę opracowanie  i kontrolę oraz przesyłanie. i W- zależności jod zastosowania środków, tj. npśników danych i urządzeń‘‘ technicznych, ‚możnawyróżnić trzy podstawowe metody gromadzenia danych   pośrednią bezpośrednią, natychmiastową. Metoda pośrednia gromadzenia danych wiąże się z zastosowaniem wtór­nych nośników informacji, j tj. kart i taśm dziurkowanych oraz taśm magnetycznych. Dane zapisane iia. tradycyjnym nośniku, jakim jest-do­kument źródłowy| przenoszone śąjna jeden z wymienionych nośników, z których, są odczytywane: (odpowiednio  przez czytniki kart, czytniki taśm dziurkowanych; lub; jednostki taśm magnetycznych i wprowadzane do jednostki centralnej komputera.

DYSKIETKI

Dyskietki 3,5- i 3-calowe są chro­nione sztywnymi kasetami, otwierającymi się dopiero po włożeniu dyskietki do mechanizmu napędowego,.Informacje na dyskietce są zapi­sywane na koncentrycznych ‘ ścierkach – podzielonych na sektory. Zapis dyskietki 5,25-calowej obejmuje 35,j 39, 40 lub 48 ścieżek. Liczba sektorów na ścieżce zależy od metody przyjętej w programie kontrolera stacji. Jedna ścieżka zawiera 16 lub 32 Sektory, każdy sektor umożliwia zapisanie 128 bajtów informacji przy normalnej gęstości’zapisu lub 256 bajtów przy podwójnej  gęstości. W dalszej kolejności zostaną bliżej » przedstawione kolejne podsystemy struktury technicznej zestawu komputerowego, tj.: ‘   podsystem przygotowania i wprowadzania danych,    podsystem wyprowadzania danych, podsystem transmisji danych.